ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ HỌC

Go down

ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ HỌC

Bài gửi  Admin on Wed Apr 14, 2010 1:02 am

Ngoài việc có thể download ở trang chủ các bạn cũng có thể xem tên đề tài và thời gian thuyết trình ở đây!!

TÊN ĐỀ TÀI
* Nhóm đề tài 1 - Học thuyết quản trị - buổi 3+4


Đề tài 1 : Thảo luận về tư tưởng Quản trị khoa học ( Frederick Winslow Taylor, Frank và Lillian Gilberth, Henry L.Gantt )

Đề tài 2 : Thảo luận về Quản trị kiểu thư lại ( Max Weber )

Đề tài 3 : Thảo luận về Quản trị hành chính ( Henry Fayol, Chester Barnard, Herbert Simon )

Đề tài 4 : Thảo luận về Quản trị hành vi ( Robert Owen, Hugo Munsterberg, Mary Parker Follett, Elton Mayor, Abraham Maslow )

Đề tài 5 : Thảo luận về Xu hướng quản trị định lượng ( các phần mềm ứng dụng phân tích thị trường )

Đề tài 6 : Thảo luận về Xu hướng quản trị quy trình
+ Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế - ISO - International Organization for Standardization
+ Thực hành sản xuất tốt - GMP - Good Manufacture Practice
+ Phân tích mối nguy hại và kiểm soát các điểm tới hạn - HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point

Đề tài 7 : Thảo luận về Xu hướng quản trị hội nhập (Integration Trend), toàn cầu hóa (globalization)

Đề tài 8 : Tìm hiểu tác động Tổ chức Thương mại Thế giới ( World Trade Organization - WTO ) đến phản ứng của nhà Quản trị và hoạt động của các doanh nghiệp
* Nhóm đề tài 2 - Trách nhiệm và Đạo đức - buổi 5


Đề tài 9 : Hiểu thế nào về Trách nhiệm của nhà Quản trị đối với Xã hội ?

Đề tài 10 : Những hành vi ứng xử của nhà Quản trị thế nào được gọi là có Đạo Đức ?

Đề tài 11 : Nêu các biện pháp nâng cao nhận thức về "Gìn giữ môi trường tự nhiên, Môi trường Sống và Môi trường Văn hóa" với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
* Nhóm đề tài 3 - Lập kế hoạch - buổi 5


Đề tài 12 : Dự báo Delphi

Đề tài 13 : Lập kế hoạch với phương pháp "Viết kịch bản"

Đề tài 14 : Lập kế hoạch quản trị theo mục tiêu - MBO
* Nhóm đề tài 4 - Tổ chức - buổi 6


Đề tài 15 : Vẽ cơ cấu tổ chức theo chức năng và mô tả chức năng của các phòng ban

Đề tài 16 : Vẽ cơ cấu tổ chức theo phạm vi địa lý và mô tả cơ chế vận hành

Đề tài 17 : Vẽ cơ cấu tổ chức theo sản phẩm / dịch vụ (cơ cấu phân ngành), mô tả cơ chế vận hành

Đề tài 18 : Vẽ cơ cấu tổ chức đơn giản, cơ chế ma trận mô tả cơ cấu vận hành
* Nhóm đề tài 5 - Điều hành, Lãnh đạo - buổi 6 + 7


Đề tài 19 : Giới thiệu các quan điểm quản lý chung (Frederick W.Taylor, Peter Ferdinand Drucker, Tom Peters và Nancy Austin), Quan điểm về vai trò giám đốc (Henry Fayol, Joseph L Massie, Henry Mintzberg )

Đề tài 20 : Điều hành theo quan điểm "X", "Y" (Doughlas McGregor), "Z" (Trường phái quản trị truyền thống phương Đông)

Đề tài 21 : Điều hành theo quan điểm lưới quản trị của Robert Blake và Jane Mouton

Đề tài 22 : Điều hành theo mô hình quản trị ngẫu nhiên của Fred Edward Fiedler

Đề tài 23 : Điều hành theo mô hình quản trị tình huống của Kenneth Hartley Blanchard

Đề tài 24 : Điều hành theo mô hình quản trị đường dẫn mục tiêu của Robert House

Đề tài 25 : Điều hành theo mô hình tham gia ra quyết định của Victor Vroom, Philip Yetton và Arthur G.Jago
* Nhóm đề tài 6 - Kiểm soát - buổi 8


Đề tài 26 : Kiểm soát qui trình bán hàng

Đề tài 27 : Kiểm soát qui trình mua hàng

Đề tài 28 : Kiểm soát tiền lương

Đề tài 29 : Kiểm soát chi tiêu tài chính

Đề tài 30 : Kiểm soát chất lượng (Quality Control) và Đảm bảo chất lượng (Quality Asurance)

Đề tài 31 : Kiểm soát hàng tồn kho
* Nhóm đề tài 7 - Tóm tắt - buổi 9


Đề tài 32 : Tóm tắt nhóm đề tài 1

Đề tài 33 : Tóm tắt nhóm đề tài 1

Đề tài 34 : Tóm tắt nhóm đề tài 2

Đề tài 35 : Tóm tắt nhóm đề tài 3

Đề tài 36 : Tóm tắt nhóm đề tài 4

Đề tài 37 : Tóm tắt nhóm đề tài 5

Đề tài 38 : Tóm tắt nhóm đề tài 5

Đề tài 39 : Tóm tắt nhóm đề tài 6

Đề tài 40 : Tóm tắt nhóm đề tài 6

----------------------------------------------------------------------------------
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ BÀI THUYẾT TRÌNH
MÔN : QUẢN TRỊ HỌC


* Điểm chuẩn bị : Tài liệu, Tổng hợp, Bài trình bày
* Điểm đồng đội : Phân công, Hỗ trợ
* Điểm khả năng ứng xử những tình huống phát sinh : Micro, Computer - Projector, USB, thời gian trình bày
* Điểm diễn đạt : (tính sáng tạo, lôi cuốn người nghe, Trình bày sinh động bài báo cáo ) - Cầm giấy đọc ( 0 - 0.5điểm)
* Điểm trả lời các câu hỏi : cách trả lời : 0.5 điểm
- Trả lời đúng : 1 - 2 điểm
- Trà lời sai : 0.5 - 1 điểm
- Không trả lời : 0 điểm
* Yêu cầu :
- Bên thuyết trình : 1 bài pp có từ 7 - 8 slide ( nhiều hơn là ko đạt, ít hơn thì được )
- Bên phản biện : bổ sung thông tin + 5 câu hỏi phản biện
----------------------------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÀI THUYẾT TRÌNH
MÔN : QUẢN TRỊ HỌC* Cá nhân
1. Điểm cộng
- Số dấu cộng tối đa là:
+ 1 dấu / cá nhân / buổi học
+ 4 dấu / cá nhân / toàn khóa học
- Giá trị 1 dấu cộng là 0.5 điểm
- Điểm cộng được tính khi đặt câu hỏi hoặc bổ sung thông tin cho nhóm đang thuyết trình

2. Điểm trừ
- Số dấu trừ tối đa là :
+ 1 dấu / cá nhân / buổi học
+ 4 dấu / cá nhân / toàn khóa học
- Giá trị 1 dấu trừ là 1 điểm
- Điểm trừ được tính khi nói chuyện trên lớp, có thái độ không phù hợp trên lớp, hoặc đi trễ trong buổi làm việc của nhóm trên lớp

* Tập thể
1. Tài liệu tham khảo :
* Nguyễn Hải Sản - QTH - NXB Thống Kê 2003
* PGS . TS . Nguyễn Thị Liên Diệp - QTH - NXB Thống Kê 2003
* GS Nguyễn Quang Toản - TQM & ISO 9000 - NXB Thống Kê 1996
* Nguyễn Hữu Thân - Quản trị Nhân sự - NXB Giáo dục 1995
* Samuel C.Certo. Modern Management, Prentice Hall, 2001

2. Trang web tham khảo:
http://sites.google.com/site/sagothanhan/

3. Yêu cầu thuyết trình
* Đề tài 1 -> 4

- Bối cảnh / hoàn cảnh XH, nền kinh tế, chính trị
- Tên tác giả, năm sinh, năm mất (nếu có), hình ảnh
- Nội dung ý tưởng / học thuyết
- Ví dụ ứng dụng ý tưởng / học thuyết
* Đề tài 5

- Bối cảnh / hoàn cảnh XH, nền kinh tế, chính trị
- Tên tác giả tiêu biểu cho trường phái này
- Nội dung ý tưởng / học thuyết / trường phái
- Lãnh vực ứng dụng
- Tên các phần mềm ứng dụng
=> Liên hệ :
1. Thầy Thánh, thầy Phương khoa Tin học
Tìm kiếm phần mềm: mô phỏng thị trường, xử lí số liệu khảo sát ....
2. Các tiệm bán phần mềm ứng dụng
* Đề tài 6

- Giải thích "xu hướng quản trị qui trình"
- Giải thích ISO, dòng ISO
- Giải thích GMP, ứng dụng GMP
- Giải thích HACCP, áp dụng HACCP
- Nêu các trang web thông tin về ISO, GMP, HACCP
=> Tìm hiểu về:
1. ISO : International Standards Organization
GMP : Good Manufacture / Hygiene / Agriculture Practise
HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point (vệ sinh an toàn thực phẩm )
2. Kiếm các logo về các công ty
Vd: trong nông nghiệp : VietGAP, ThaiGAP, ErepGAP, GlobalGAP ....
* Đề tài 7

- Bối cảnh / hoàn cảnh xã hội, nền kinh tế, chính trị
- Giải thích về xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa
- Nêu các chỉ số về toàn cầu hóa
=> Tìm hiểu trong :
1. Chi cục thông tin thành phố
2. Chi cục thống kê thành phố
3. Giáo viên bộ môn Kinh tế học (Kinh tế vi mô + Kinh tế vĩ mô )
* Đề tài 8

- Giải thích về tổ chức thương mại thế giới
- Ích lợi khi tham gia WTO
- Phản ứng của nhà quản trị trong bối cảnh VN sau khi gia nhập WTO
=> Tìm hiểu về :
1. Rào cản kĩ thuật trong thương mại
2. TBT : technical barrier trading
3. Lạm phát trong năm => đề ra hướng đẩy mạnh xuất khẩu
* Đề tài 9 - 10

- Giải thích về xã hội, trách nhiệm, chịu trách nhiệm
- Trình bày quan điểm về trách nhiệm của nhà quản trị
- Các hình ảnh minh họa
=> Tìm hiểu về :
1. Các hình ảnh cần ghi rõ website lấy ảnh có giá trị
2. Tự làm các phóng sự thực tế
3. Nghiên cứu định nghĩa trong sách PLĐC
* Đề tài 11

- Giải thích về "Gìn giữ môi trường tự nhiên, môi trường sống, môi trường văn hóa"
- Nêu các biện pháp nâng cao nhận thức
- Các hình ảnh minh họa
* Đề tài 12 - 14

- Giải thích
- Nêu phương pháp
- Nêu ví dụ
* Đề tài 15 - 18

- Vẽ
- Giải thích
- Mô tả cơ chế vận hành, chức năng
=> Tìm hiểu về :
1. Các phần mềm hỗ trợ vẽ
2. Liên hệ thực tế, nghiên cứu kinh nghiệm từ mối quen biết cá nhân
* Đề tài 19 - 25

- Nội dung quan điểm / mô hình
- Giải thích các tham số của mô hình
- Nêu ví dụ minh họa
- Nêu các bài tập tình huống
* Đề tài 26 - 31

- Nêu những điểm chính của qui trình
- Nhận diện những rủi ro có thể xảy ra
* Đề tài 32 - 40

Yêu cầu : mỗi đề tài nhỏ phải có 5 câu trắc nghiệm
Vd: Tóm tắt nhóm đề tài 1 gồm 8 đề tài nhỏ thì nhóm 32 phải tìm kiếm các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến 8 đề tài, mỗi đề tài là 5 câu => 5 x 8 = 40 câu => nhóm 32 khi thuyết trình phải thuyết trình 40 câu hỏi trắc nghiệm
Tại phần này thì cả 2 lớp đều thuyết trình chứ ko có phản biện
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 30
Join date : 12/04/2010

Xem lý lịch thành viên http://cxn51.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết